Declarations of interest

 Declarations of interest for agenda item 'BN/39/20/PL, Land adjacent to Tars Farm House, Church Lane, Barnham PO22 0DB'